Dyrekcja

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Szkoły przyjmuje interesantów w każdą środę od godz. 12:00 do godz. 16:00.

 

Dyrektor szkoły

Katarzyna Góralska

Katarzyna Góralska (urodzona 6 marca 1968 roku w Płońsku)
Studiowała filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała tytuł magistra. Ukończyła Podyplomowe Studia na Wydziale Zarządzania w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku „Zarządzanie i marketing” oraz studia podyplomowe w PWSZ w Płocku w zakresie „Organizacja i zarządzanie szkołą”.
Pracowała w III LO jako nauczyciel języka polskiego. Pełniła w tymże liceum funkcje wicedyrektora (1998/1999) i dyrektora (1998-2008). W tym czasie powołała przy liceum do istnienia we współpracy z władzami miasta dwujęzyczne gimnazjum z językiem angielskim, tworząc Zespół Szkół Nr 3.
Od 18 sierpnia 2008 roku do 1 września 2015 roku pełniła funkcję Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty i odpowiadała za kształcenie ogólne oraz zawodowe.
Po odejściu ówczesnego Kuratora, od 22 grudnia 2014 do 1 marca 2015 roku była pełniącą obowiązki Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego, LOP. Odznaczona medalem KEN, medalem „Pro memoria” oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Od 1 września 2015 sprawuje funkcję Dyrektora Szkoły.

 

Wicedyrektorzy

Bogdan Iwański

Bogdan Iwański (urodzony w 1963 roku w Płocku)

W latach 1978 – 1982 uczeń, a od 1987 r. nauczyciel fizyki i informatyki w LO Małachowskiego. Od 1998 pełni funkcję zastępcy dyrektora liceum. Ukończył w 1987 r. fizykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia podyplomowe z informatyki (Politechnika Warszawska – 1991 r.) oraz z zarządzania oświatą (PWSZ w Płocku – 2001 r.). Odznaczony m. in. medalem KEN.

 

Piotr Sosnowski

Piotr Sosnowski (urodzony 5 sierpnia 1976 roku w Płocku)

W 1998 roku ukończył Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Płocku na kierunku język niemiecki o specjalności nauczycielskiej oraz w tym samym roku uzyskał tytuł licencjata na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku filologii o specjalności nauczania języka niemieckiego. Tytuł magistra filologii germańskiej uzyskał w 2000 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku filologii o specjalności filologii germańskiej – językoznawstwo.
W 2004 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi w zakresie „Tłumaczenie dokumentów Unii Europejskiej z języka niemieckiego na język polski”, w 2006 roku studia podyplomowe w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku w zakresie „Menedżer oświaty i kultury – zarządzanie oświatą i kulturą” i w 2009 roku studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w zakresie „Geografii”, stając się nauczycielem dwuprzedmiotowym.
01 września 1997 roku rozpoczął pracę w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku jako nauczyciel języka niemieckiego. Obecnie naucza  języka niemieckiego, geografii i przyrody.
W latach 2002 – 2005 roku pełnił funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego, od 2004 roku jest egzaminatorem OKE w Warszawie z języka niemieckiego, a od 2005 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Liceum.
W ramach swoich obowiązków jest odpowiedzialny za sprawy wychowawcze i organizacyjne Szkoły.
W roku 2008 został odznaczony Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę.
Jest również sekretarzem Stowarzyszenia PRO Futuro im. Bł. Leona Wetmańskiego w Płocku, członkiem Mazowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych oraz członkiem Komisji Rewizyjnej w Towarzystwie Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku.

 

 

CZTERECH OSTATNICH DYREKTORÓW SZKOŁY…

 

od lewej: dr Anna Bożenna Misiak (01.09.1992 – 31.08.1994), mgr Tadeusz Zombirt (01.09.1994 – 31.08.2005), mgr Renata Kutyło-Utzig (01.09.2005 – 31.08.2015), mgr Katarzyna Góralska (01.09.2015 –    )