Znamy wyniki EWD 2017-2019 – wielki sukces Małachowianki

Edukacyjna wartość dodana (w skrócie EWD) jest ważnym wskaźnikiem oceniającym poziom szkoły. Opracowują ją niezależni specjaliści IBE.

Jak podaje CKE: ”Do ewaluacji wyników i efektywności nauczania wykorzystuje się dwa rodzaje wskaźników egzaminacyjnych. Pierwszy z nich informuje o wynikach nauczania w danej szkole. Drugi typ ewaluacyjnych wskaźników egzaminacyjnych opisuje efektywność nauczania, czyli wykorzystanie przez szkołę zasobów „na wejściu”. Wskaźniki efektywności nauczania wyznacza się za pomocą metody edukacyjnej wartości dodanej – EWD. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy właśnie edukacyjną wartością dodaną. EWD jest egzaminacyjnym wskaźnikiem efektywności nauczania w danej szkole, który może służyć:

  1. Doskonaleniu nauczania – jako instrument ewaluacji wewnątrzszkolnej.
  2. Rozliczaniu i wspieraniu rozwoju szkół – jako metoda stosowana w ewaluacji zewnętrznej.
  3. Dostarczaniu rodzicom i uczniom informacji przydatnych przy wyborze szkoły”.

W ostatnim badaniu EWD nasze liceum osiągnęło świetne wyniki, o czym świadczą przytoczone wykresy. Jesteśmy szkołą sukcesu! Mamy bardzo wysokie wyniki i wysoki przyrost wiedzy!

SZKOŁA SUKCESU–szkoła, która naucza na tyle skutecznie, że wyniki końcowe są znacznie wyższe od przewidywanych, a działania podejmowane przez dyrekcję i nauczycieli przynoszą bardzo dobre efekty w postaci wysokich wyników osiąganych na egzaminie. A należy pamiętać, że to w naszym liceum co roku do matury przystępuje najwięcej maturzystów.

Małachowianka – wysokie wyniki egzaminacyjne i wysoka efektywności nauczania! Dokonaliśmy postępu +11,4 pkt (w tym +7 z przedmiotów humanistycznych, +4,4 – z matematyczno-przyrodniczych),

OGROMNY SUKCES NASZYCH UCZNIÓW!

WYKRESY EWD -> TUTAJ