NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW MIEJSKICH

UWAGA !!!

NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW MIEJSKICH

Do ubiegania się o stypendium miejskie uprawnieni są uczniowie:

 • uczęszczający do szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, które są prowadzone lub dotowane przez Miasto Płock oraz publicznych i niepublicznych szkół artystycznych, do czasu ukończenia kształcenia,
 • posiadający dochód na osobę w rodzinie poniżej 3.000 zł BRUTTO,
 • osiągający dobre wyniki nauczania, tzn. średnia ocen co najmniej:
          5,00 w szkole podstawowej klasy IV – VI,
          4,75 w szkole podstawowej klasy VII – VIII,
          4,30 w gimnazjum,

          4,00 w szkołach ponadpodstawowych / ponadgimnazjalnych,
 • posiadający co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
 • posiadający rachunek bankowy – przy czym uczniowie w wieku przed ukończeniem 13 lat oraz uczniowie niepełnosprawni, bez względu na wiek, mogą korzystać z rachunków założonych przez rodziców bądź opiekunów.

Termin składania wniosków: do 28 lutego 2019 r.

Szczegółowe informacje: http://zjoplock.pl/stypendia/miejskie.html